Khoa Khám Bệnh tiếp nhận thông tin, khám và điều trị bệnh cho người dân. Khoa tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe hơn 25000 người bệnh mỗi năm.

Tin tức chuyên khoa