Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

Tất cả vì bệnh nhân
Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh

Tinh thần tự chủ
Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội

Không ngừng đổi mới
Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng cải tiến để đạt kết quả trên mong đợi của người bệnh

Liêm minh chính trực
Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải

Hợp tác chặt chẽ
Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức